Regulament de Ordine Internă

REGULAMENTUL INTERN AL ŞCOLII-GRĂDINIŢĂ „ABECELUȘ”

pentru anul de studii 2018 – 2019

 1. DISPOZIŢII GENERALE

 1.1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare a activităţii şi disciplinei de muncă în Şcoala – grădiniţă „ABECELUȘ” şi se bazează pe următoarele acte normative;

–  Constituţia Republicii Moldova;

 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Codul Educaţiei;
 • Statutul instituţiei.

1.2. Disciplina de muncă presupune respectarea strictă a ordinii interne de muncă şi atitudinea conştientă, creatoare faţă de muncă, asigurarea calităţii şi ridicarea productivităţii muncii. Disciplina de muncă se asigură prin crearea condiţiilor organizatorice şi economice necesare pentru realizarea obligaţiilor funcţionale, precum şi prin recompensă pentru munca conştiincioasă şi măsuri de înrâurire disciplinare şi obştească în caz de comitere a abaterilor disciplinare.

1.3. Regulile interne de muncă au scopul să contribuie la întărirea disciplinei de muncă, organizarea  muncii, folosirea raţională a timpului de muncă şi la sporirea calităţii muncii.

1.4. Regulile de disciplină şi activitate stabilite în prezentul Regulament se aplică tuturor angajaţilor.

1.5. Problemele legate de aplicarea regulilor interne de muncă sunt soluţionate de către angajator în cazurile necesare prin consultarea prealabilă a comitetului sindical, de către comisia de soluţionare a litigiilor individuale de muncă, precum şi de către colectivul de muncă, conform împuternicirilor ce le revin.

 

 1. ORDINEA DE ANGAJARE  ŞI  DEMITERE  DIN  FUNCŢIE A PERSONALULUI

 

2.1. Angajarea în funcţie se realizează  prin încheierea unui contract individual de muncă şi emiterii ordinului de angajare.

2.2. Contractul individual de muncă se întocmeşte şi  se semnează de către părţi şi i se atribuie un număr din registrul de înregistrare a contractelor individuale de muncă a instituţiei preşcolare.

2.3. Pentru încheierea contractului individual de muncă, persoana care se angajează prezintă angajatorului  următoarele documente:

 • buletin de identitate sau alt act de identitate;
 • carnet de muncă, cu excepţia cazurilor când persoana se încadrează în câmpul  muncii

pentru prima dată sau se angajează la muncă prin cumul;

 • actele de studii;
 • fişa personală de evidenţă a cadrelor cu fotografie;
 • fişa medicală și alte acte la necesitate;

Se interzice încheierea contractului individual de muncă fără prezentarea actelor enumerate mai sus. În caz de lipsă a carnetului de muncă angajatorul se obligă să deschidă un nou carnet de muncă timp de 5 zile.

2.4. Directorul  instituţiei este numit în funcţie de fondator.

2.5. Directorul instituţiei este demis din post de către fondator.

 2.6. Cadrele didactice, educatorii, asistenta medicală sunt numite şi demise din post de către directorul instituţiei.

2.7. Managerul institutiei este angajat şi demis din funcţie de către director.

2.8. Personalul tehnic din instituţie este numit şi demis din post de către directorul instituţiei preşcolare.

2.9. Ordinul de angajare este adus la cunoştinţa salariatului contra semnătură.

2.10. La angajarea în funcţie sau transferarea salariatului în altă funcţie angajatorul e obligat   să aducă  la cunoştinţa salariatului:

 • regimul de muncă;
 • condiţiile de muncă şi de retribuire;
 • obligaţiunile funcţionale;
 • Regulamentul intern al instituţiei;
 • Instrucţiunile despre ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor, despre protecţia muncii, despre măsurile anti-incendiare.

2.11. Demisia are loc numai în baza temeiurilor prevăzute de legislaţie ( art.85 din Codul Muncii al Republicii Moldova).

2.12. Salariatul are dreptul la demisie – desfacerea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată din propria iniţiativă, anunţând despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Timp de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii de demisie, salariatul are dreptul să-şi retragă cererea sau să depună o nouă cerere, prin care să o anuleze pe prima. În acest caz, angajatorul este în drept să-l elibereze pe salariat numai dacă, pînă la retragerea (anularea) cererii depuse, a fost încheiat un contract individual de muncă cu un alt salariat în condiţiile prezentului cod.

2.13. Desfacerea contractului de muncă din iniţiativa angajatorului se efectuează în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă și legislației în vigoare.

 

CAPITOLUL III.       RESPECTAREA PRINCIPIULUI NON-DISCRIMINĂRII, ELIMINAREA HĂRȚUIRII SEXUALE ȘI A ORICĂREI FORME DE LEZARE A DEMNITĂȚII ÎN MUNCĂ.

 

3.1. Conducerea unității dezaprobă și interzice orice formă de discriminare, directă sau indirectă față de angajat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, handicap, situație socială sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate politică, în conformitate cu legislația în vigoare.

3.2. Unitatea garantează asigurarea unui climat psihoemoţional confortabil în raporturile de muncă prin excluderea a oricărei forme de comportament verbal sau nonverbal care poate aduce atingere integrităţii morale şi psihice a salariatului, cît și prin excluderea hărțuirii sexuale.

3.3. Hărţuirea sexuală include orice formă de comportament fizic, verbal sau nonverbal, de natură sexuală, care lezează demnitatea persoanei or creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare.

3.4. Orice angajat care consideră că a fost discriminat sau hărțuit trebuie să notifice imediat conducerea unității. Toate plângerile și informațiile aferente vor fi investigate și păstrate confidențiale, în măsura posibilității, fără a compromite o anchetă.

 

 1. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE ANGAJATORULUI ŞI SALARIAŢILOR

 

4.1. Angajatorul şcolii-grădiniţă are următoarele obligaţii:

 • Să determine politica de cadre şi de soluţionare a problemelor sociale ale salariaţilor;
 • Să organizeze activitatea salariaţilor în vederea îndeplinirii cu maximă eficienţă a obligaţiilor funcţionale;
 • Să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
 • Să asigure condiţii de muncă corespunzătoare pentru realizarea integrală şi la timp a obligaţiilor funcţionale (să menţină clădirea în ordine; să asigure regimul de temperatură în încăperi; să organizeze alimentaţia).
 • Să contribuie la utilizarea eficientă a timpului de muncă şi la respectarea tuturor regulilor de disciplină a muncii;
 • Să asigure ridicarea calificării profesionale a cadrelor şi promovarea lor în funcţie de pregătirea profesională şi rezultatele de muncă;
 • Să asigure condiţiile de protecţie a muncii, igienice şi sanitare, de prevenire a incendiilor şi a altor situaţii care ar pune în pericol viaţa şi sănătatea personalului, asigurând concomitent instruirea în vederea respectării normelor corespunzătoare;
 • Să repartizeze fiecărui salariat un anumit sector de lucru şi echipament;
 • Să elibereze la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
 • Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al personalului;
 • Să acorde concedii plătite tuturor salariaţilor instituţiei preşcolare în corespundere cu graficul elaborat, conform contractului individual de muncă.:

– 62  de zile calendaristice – pentru director;

– 42 de zile calendaristice – pentru educatori;

– 28 de zile calendaristice – pentru personalul tehnic;

4.2. Angajatorul instituţiei are următoarele drepturi:

 • să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva egalităţii lor;
 • să exercite control asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 • să constate săvîrşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare potrivit legii, contractului colectiv de muncă şi Regulamentului intern;

4.3. Salariaţii instituţiei au următoarele obligaţii:

 • să îndeplinească atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
 • să răspundă de viaţa şi sănătatea copiilor;
 • să respecte strict Instrucţiunea despre Ocrotirea Vieţii şi Sănătăţii Copiilor;
 • să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă şi să îndeplinească cu stricteţe îndatoririle de serviciu;
 • să respecte strict regimul zilei şi cel de muncă;
 • să respecte normele securităţii muncii, securităţii anti-incendiare, securităţii vieţii şi sănătăţii;
 • să execute la timp dispoziţiile angajatorului ;
 • să întreţină locul de muncă în ordine şi curăţenie, să respecte ordinea stabilită de păstrare a valorilor materiale;
 • să menţină regimul sanitaro – epidemiologic şi să respecte regulile sanitaro – igienice;
 • să participe la diverse acţiuni administrativ – gospodăreşti necesare în activitatea instituţiei preşcolare;
 • să-şi ridice sistematic calificarea profesională şi nivelul cultural – ştiinţific prin autoinstruire şi autoperfecţionare;
 • să prezinte dări de seamă despre activitatea cu copii, părinţii ;
 • să respecte strict termenul de susţinere a examenului medical conform graficului;
 • să nu agreseze fizic şi moral copiii, părinţii acestor, colegii;
 • să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite copiilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil;
 • să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu copiii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora;
 • să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, Direcţia de protecţie a copilului, în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a copilului;
 • să nu organizeze şi desfăşoare în incinta instituţiei în cadrul orelor de muncă, festivităţi (omagieri, serate în ajunul diverselor sărbători etc) cu folosirea băuturilor alcoolice;
 • să nu fumeze în incinta sau pe teritoriul instituţiei de învăţămînt;
 • să nu desfăşoare acţiuni de natură ce afectează imaginea publică a copilului, colegilor, părinţilor, a instituției, viaţa intimă, privată şi familiară a acestora;
 • să respecte secretul de serviciu;
 • să dea dovadă de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu.

4.4. Salariaţii instituţiei au următoarele drepturi:

 • dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 • dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 • dreptul la concediul de odihnă anual;
 • dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 • dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 • dreptul la formare profesională.

 

 1. REGIMUL DE MUNCĂ ŞI ODIHNĂ

 

5.1. Durata timpului de muncă pentru cadrele didactice din instituţie este de 35 de ore pe săptămână. (art.96 al (3) din Codul Muncii).

5.2. În instituţie este stabilită săptămâna  de muncă de 5 zile. (zile de odihnă: sâmbătă şi duminică).

5.3. Programul de activitate al instituţiei preşcolare este de la orele 7.45 până la                                                                                                                          18.00.

5.4. Plecarea din timpul orelor de muncă în interes de serviciu ori alt interes bine întemeiat se admite doar cu acordul directorului instituţiei preşcolare.

5.5. Se interzice părăsirea locului de muncă până la sosirea salariatului de schimb. În caz de neprezentare a acestuia persoana în cauză anunţă directorul, care urmează să întreprindă acţiuni de soluţionare a problemei.

5.6. În cazul, când salariatul nu se poate prezenta la serviciu din motive bine întemeiate, el este obligat să  anunţe directorul verbal pe parcurs de 3 ore, iar revenind la serviciu să prezinte acte ce confirmă lipsa.

5.7. Alimentarea  salariaţilor  din grupele preşcolare se organizează în acelaşi timp cu copiii.

5.8. Se interzice în timpul orelor de muncă:

Sustragerea salariaţilor de la activitatea de bază în scopul îndeplinirii altor măsuri sociale,

ori de ridicare a nivelului de calificare;

5.9. Munca prestată în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare este retribuită salariaţilor în baza salariilor tarifare pe oră sau pe zi – cel puţin în mărimea dublă a salariului pe oră sau pe zi;

5.10. La dorinţa salariatului care a prestat munca în ziua de repaus sau în cea de sărbătoare nelucrătoare, acestuia i se poate acorda o altă zi liberă. În acest caz, munca prestată în ziua de sărbătoare nelucrătoare este retribuită în mărime ordinară, iar ziua de repaus nu este retribuită.

5.11. Concediul de odihnă anual:

 • Salariatul care lucrează în baza unui contract individual de muncă beneficiază de dreptul la concediu de odihnă plătit.
 • Concediul de odihnă plătit pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirare a 6 luni de muncă la unitatea respectivă.
 • Salariaţilor transferaţi dintr-o unitate în alta concediul de odihnă anual li se poate acorda şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă după transfer.
 • Concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau în baza unei cereri scrise a salariatului, poate fi divizat în două părţi, una din care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice.
 • Indemnizaţia de concediu se plăteşte de către angajator cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu.
 • În cazuri excepţionale, când acordarea concediului de odihnă anual salariatului în anul de muncă curent poate să se răsfrângă negativ asupra bunei funcţionări a unităţii, concediul, cu consimţământul salariatului şi cu acordul sindicatelor, poate fi amânat pe anul de muncă următor. În acest caz, în anul următor salariatul va beneficia de 2 concedii, care pot fi divizate în baza cererii scrise.

5.12. Din motive familiare şi din alte motive întemeiate, în baza cererii scrise, salariatului i se poate acorda, cu consimţământul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de până la 120 de zile calendaristice, în care scop se emite ordin.

5.13. Unuia dintre părinți, care au doi şi mai mulţi copii în vârstă de până la 14 ani ( sau un copil invalid în vîrstă de până la 16 ani), părinţilor singuri necăsătoriţi, care au un copil de aceiaşi vârstă li se acordă anual în baza unei cereri scrise, un concediu neplătit cu o durată de cel puţin 14 zile calendaristice. Acest concediu poate fi alipit la concediul de odihnă anual sau poate fi folosit aparte  ( în întregime sau divizat) în perioade stabilite de comun acord cu angajatorul.

5.14. Unuia dintre părinții care au doi şi mai mulţi copiii în vârstă de până la 14 ani ( sau un copil invalid în vîrstă de până la 16 ani) li se acordă un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 4 zile calendaristice.

5.15. Salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual prin ordinul angajatorului, numai cu acordul scris al salariatului şi numai pentru situaţii de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa acestuia în unitate. În acest caz salariatul nu este obligat să restituie indemnizaţia pentru zilele de concediu nefolosite.

5.16. În caz de rechemare, salariatul are dreptul să folosească restul zilelor din concediul de odihnă după ce a încetat situaţia respectivă sau la o altă dată stabilită prin acordul părţilor în cadrul aceluiaşi an calendaristic.

 

ORARUL  DE  ACTIVITATE ŞI  DURATA  CONCEDIILOR

SALARIAŢILOR DIN ŞCOALA – GRĂDINIŢĂ

„Abeceluş”

Funcţia Zilele de lucru Durata orelor de muncă Nr. de ore săptămânal Pauză Nr. zile concediu anual
Director Luni-vineri 800 – 1000 10 28
Manager (in alte servicii functionale) Luni-vineri   1400 – 1800 20 28
Metodist educație preșcolară Luni-vineri   900 – 1700 35 1300 – 1400 42
Educatori Luni-vineri 745 – 1800 35 Conform graficului de activități suplimentare 42
Profesor (arta vorbirii) Luni-joi 900 – 1130 10 28
Profesor (limba engleză) Luni-joi 900 – 1130 10 28
Conducător muzical Marți-joi 900 – 1220 10 28
Coregraf Luni-joi 1500 – 1730 10 28
Ajutor de educator Luni-vineri 800 – 1800 40 1300 – 1500 28
Bucătar Luni-vineri 800 – 1700 40 1300 – 1400 28

Notă.

 1. În afara concediului anual plătit, salariaţii vor beneficia de zile de concediu plătite în cazul următoarelor evenimente deosebite:
 • Căsătoria salariatului sau căsătoria unui copil al salariatului – 3 zile;
 • Naşterea sau înfierea unui copil – 2 zile;
 • Decesul soţului, ( soţiei ), părinţilor,socrilor, buneilor, fraţilor, surorilor – 3 zile;
 • În caz de necesitate de a se deplasa peste 300 km – 5 zile;
 • Jubileul salariatului ( 40, 50, 60, 70 ani) etc., precum şi atingerea vârstei de pensionare – 1 zi;
 • Părinţilor care au copii în clasele I-a – IV-a – prima zi la începutul anului şcolar și ultima zi la sfîrșitul anului școlar;
 • Încorporarea în rândurile Armatei Naţionale a membrilor familiei – 1 zi;
 1. Persoanelor care pe parcursul anului calendaristic precedent n-au fost în concedii medicale beneficiază suplimentar de 3 zile de concediu remunerate.
 2. Părinţii care au copii până la vârsta de 14 ani ( copii invalizi – până la 16 ani), la cerere, vor beneficia de concedii în perioada solicitată de aceştia.

 

 1. PROTECŢIA ŞI IGIENA MUNCII ÎN CADRUL INSTITUŢIEI

 

6.1. Angajatorul răspunde de asigurarea protecţiei muncii în unitate şi are următoarele obligaţii în acest domeniu:

 • Să asigure elaborarea şi realizarea planului privind măsurile de protecţie a muncii în unitate;
 • Să admită la lucru numai persoane care în urma examenului medical, corespund sarcinilor de muncă ce urmează să le execute;
 • Să asigure periodicitatea acestor examene medicale;
 • Să asigure instruirea salariaţilor în materie de protecţie a muncii, inclusiv instruirea împuternicitului pentru protecţia muncii;
 • Să elaboreze şi să aprobe, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, instrucţiuni cu privire la protecţia muncii, corespunzătoare condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă.
 • Să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc relaţiile de muncă.

6.2. Salariatul are următoarele obligaţii în domeniul protecţiei muncii:

 • Să respecte instrucţiunile de protecţie a muncii corespunzătoare activităţii desfăşurate;
 • Să-şi desfăşoare activitatea fără a pune în pericol atât persoana proprie, cât şi ceilalţi salariaţi;
 • Să aducă la cunoştinţa conducătorului orice defecţiune tehnică sau altă situaţie în care nu sunt respectate cerinţele de protecţie a muncii ;
 • Să-şi întrerupă activitatea la apariţia unui pericol iminent de accidentare şi să anunţe imediat despre aceasta conducătorul.

6.3. Fiecare salariat are dreptul:

 • Să aibă un loc de muncă corespunzător normelor de protecţie a muncii;
 • Să primească compensaţiile prevăzute de lege, de convenţiile colective, de contractul individual de muncă, în cazul când activează în condiţii grele sau nocive.

6.4. Condiţiile de muncă stipulate în contractul individual de muncă trebuie să corespundă normelor de protecţie a muncii.

6.5. Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să se asigure condiţiile de protecţie a muncii.

6.6. Locurile de muncă trebuie să fie atestate din punct de vedere al protecţiei muncii, nu mai rar decât o dată în 5 ani.

6.7. Salariaţii nu sunt în drept să se eschiveze de la examenul medical.

6.8. Cheltuielile legate de organizarea şi efectuarea examenelor medicale sunt suportate de angajator, cu excepţia unor analize ,care se achită parţial şi de angajat în conformitate cu lista de investigaţii  din contul poliţii de asigurare.

6.9. Salariaţii vinovaţi de încălcarea normelor de protecţie a muncii poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă şi penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

VII. RECOMPENSE

 

7.1. Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor funcţionale şi pentru atitudine impecabilă faţă de munca prestată salariaţilor li se acordă următoarele recompense:

 • mulţumire ( verbală sau în scris);
 • premii;
 • distingere cu diplomă de onoare;
 • prezentare pentru decorare cu Diploma de Onoare a MET al Republicii Moldova.

7.2. Recompensele sunt evaluate de director de comun acord cu reprezentanții angajaților.

7.3. Recompensa acordată se înregistrează în dosarul personal şi în carnetul de muncă.

 

VIII. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA DISCIPLINEI DE MUNCĂ

 

8.1. Încălcarea disciplinei de muncă, adică neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare din vina salariatului a obligaţiunilor ce-i revin prin contractul individual de muncă, prezentul Regulament, instrucţiunile de serviciu, ordinile directorului instituţiei preşcolare atrag după sine aplicarea sancţiunilor disciplinare:

 • avertisment verbal;
 • avertisment prin ordin;
 • mustrare;
 • mustrare aspră;
 • mustrare cu ultima preîntămpinare;
 • transferarea la o muncă mai puţin plătită pentru o perioadă de 3 luni;
 • concedierea în temeiul art. 86 al Codului Muncii.

8.2. Angajatorul este în drept să concedieze salariatul ce absentează repetat fără motiv întemeiat de la serviciu mai mult de 4 ore consecutive în timpul zilei de muncă.

87.3. Sancţiunea disciplinară se aplică imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării salariatului în concediu anual de odihnă, de studii sau în concediu medical.

8.4. Până la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară salariatului o explicaţie scrisă privind fapta comisă. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se consemnează într-un proces verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor.

8.5. Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordinul directorului, unde se indică temeiul şi termenul de validitate a sancţiunii.

8.6. Ordinul de sancţionare se comunică salariatului, sub semnătură, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data când a fost emis şi îşi produce efectele de la data comunicării. Refuzul salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea ordinului se fixează într-un proces – verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor.

8.7. Se interzice aplicarea amenzilor şi a altor sancţiuni pentru încălcarea disciplinei de muncă.

8.8. Pentru aceeaşi abatere disciplinară nu se poate aplica decît o singură sancţiune.

8.9.La aplicarea sancţiunii disciplinare, sancţionatul are dreptul la explicaţii, la organizarea unei comisii pentru aprecierea obiectivă a situaţiei de conflict.

8.10.Colaboratorul poate cere revizuirea sancţiunilor aplicate în instanţele superioare.

 

       Termenul de validitate ale sancţiunilor disciplinare

8.11.Termenul de validitate al sancţiunii disciplinare nu poate depăşi un an din ziua aplicării.

8.12.Sancţiunea poate fi revocată de către directorul instituţiei în cazul unei atitudini

conştiincioase faţă de muncă la iniţiativa lucrătorului sau a administratorului patron.

 

Articolele din Codul Muncii:

Capitolul I

 • 198. Dispoziţii generale.
 • 199. Conţinutul regulamentului intern al unităţii.
 • 200. Statutele şi regulamentele disciplinare

Capitolul II

 • 201. Disciplina muncii.
 • 202. Asigurarea disciplinei de muncă.
 • 203. Stimulări pentru succese în muncă.
 • 204. Modul de aplicare al stimulărilor.
 • 205. Avantajele şi înlesnirile acordate salariaţilor care îşi îndeplinesc conştiincios şi eficient obligaţiile de muncă.
 • 206. Sancţiuni disciplinare.
 • 207. Organele abilitate cu aplicarea sancţiunilor disciplinare.
 • 208. Modul de aplicare al sancţiunilor disciplinare.
 • 209. Termenele de aplicare al sancţiunilor disciplinare.
 • 210. Aplicarea sancţiunilor disciplinare.
 • 211. Termenul de validitate şi efectele sancţiunilor disciplinare.

 

 

 

 1. MODIFICAREA ŞI SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

9.1. Modificarea contractului individual de muncă se va produce cu acordul salariatului şi angajatorului în cazurile şi conform procedurii prevăzute de lege. Orice modificare a contractului individual de muncă se va perfecta printr-un acord modificatoriu scris, semnat de ambele părţi, întocmit în 2 exemplare cu aceeaşi forţă juridică. Acordul de modificare sau completare a contractului individual de muncă va constitui parte integrantă a acestuia din data semnării de către părţi.

9.2. Suspendarea contractului individual de muncă se va produce în cazurile prevăzute de lege, la iniţiativa angajatorului sau al salariatului, precum şi cu acordul părţilor. Pentru durata suspendării contractului individual de muncă , încetează temporar obligaţia salariatului de a presta munca şi obligaţia corelativă a angajatorului de a achita salariul şi alte drepturi salariale, cu excepţiile prevăzute de lege.

9.3. Suspendarea contractului individual de muncă, indiferent de cauzele acesteia, se va perfecta printr-un ordin emis de către angajator, adus la cunoştinţa salariatului sub semnătură. Ordinul va conţine în mod obligatoriu numele, prenumele şi funcţia salariatului, cauza suspendării şi temeiul prevăzut de lege, durata determinată sau nedeterminată a suspendării, consecinţele juridice ale suspendării.

 

 1. DISPOZIŢII FINALE

 

10.1. Responsabilitatea privind modul de aplicare a prezentului Regulament revine administraţiei instituţiei preşcolare de comun acord cu reprezentanții angajaților.

10.2. Obligaţia familiarizării salariaţilor, sub semnătură, cu conţinutul Regulamentului intern al instituţiei trebuie îndeplinit de către angajator în termen de 5 zile lucrătoare de  la data aprobării regulamentului.

10.3. Participarea angajaţilor la realizarea problemelor privind respectarea Regulamentului  intern  se reglementează prin prevederile Codului Muncii.

10.4. Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţa tuturor salariaţilor instituţiei contra semnătură  şi produce efecte juridice pentru salariaţi de la data semnării.

10.5. Prezentul Regulament intern este elaborat în baza Codului Muncii al Republicii Moldova, art.198, 199, Convenţia Colectivă de muncă şi Contractul Colectiv de muncă.

10.6.Regulamentul intern se afişează pe panouri la loc vizibil în incinta instituţiei preşcolare.

 

 

 1. EXIGENŢELE POSTULUI

 

În şcoala-grădiniţă „ABECELUȘ” activează  cadre didactice şi personal auxiliar cu calităţi morale, apt din punct de vedere medical, capabil să relaţioneze corespunzător cu copii, părinţii şi colegii.

Cadrele didactice şi personalul auxiliar din instituţia de învăţămînt trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite copiilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

Personalul din instituţia de învăţămînt este obligat să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, Direcţia de protecţie a copilului, în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a copilului.

Personalul angajat în instituţia preşcolară are o vârstă nu mai mică de 18 ani.

Personalul din instituţia de învăţămînt „ABECELUȘ” trebuie să demonstreze respect şi consideraţie în relaţiile cu copiii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Personalului din instituţia de învăţămînt „ABECELUȘ” îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură ce afectează imaginea publică a copilului, colegilor, părinţilor,  viaţa intimă, privată şi familială a acestora.

Personalului din instituţia de învăţămînt „ABECELUȘ” îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea verbală sau fizică a copiilor şi/sau a părinţilor, a colegilor.

Personalului din instituţia de învăţămînt preşcolar îi este interzisă organizarea şi desfăşurarea în incinta instituţiei în cadrul orelor de muncă a  festivităţilor (omagieri, serate în ajunul diverselor sărbători etc.) cu folosirea băuturilor alcoolice.

Personalului din instituţia de învăţămînt îi este interzisă fumatul în incinta sau pe teritoriul instituţiei de învăţămînt.

Pentru fiecare categorie de angajaţi este elaborată fişa postului, ce include obiectivul de bază al activităţii sale, obligaţiunile, drepturile etc. Fişa postului se perfectează pentru fiecare angajat şi se aduce la cunoştinţa acestuia contra semnătură şi prin parafa şi semnătura directorului instituţiei. Anual se aprobă  prin ordin şi la necesitate se fac unele  completări.

 

FIŞA  POSTULUI 

 

Denumirea funcţiei: DIRECTOR

Nivelul funcţiei: Funcţie de conducere

 

Descrierea funcţiei

 

Scopul general al funcţiei:

Realizarea managementului eficient şi de calitate a întregii activităţi a instituţiei de educaţie timpurie în conformitate cu atribuţiile conferite de lege.

 

Sarcinile de bază:

 1. Asigură capacitatea organizaţională a instituţiei.
 2. Organizează, controlează, monitorizează şi evaluează activitatea întregului personal al instituţiei.
 3. Coordonează acţiunile de asigurare a calităţii procesului educaţional.
 4. Organizează şi coordonează parteneriate educaţionale cu diverşi agenţi educaţionali şi promovează imaginea instituţiei în comunitate.
 5. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.

 

Obligaţii de serviciu:

 

 1. Asigură capacitatea organizaţională a instituţiei.
 2. Concepe misiunea, viziunea, scopul general şi obiectivele de dezvoltare a instituţiei;
 3. Propune proiectul şi participă la elaborarea planului de dezvoltare instituţională, monitorizează şi evaluează realizarea acestuia;
 4. Elaborează şi propune spre aprobare planul managerial al instituţiei;
 5. Elaborează rapoarte periodice privind activitatea instituţiei;
 6. Elaborează Statutul instituţiei şi Regulamentul intern în baza Regulamentului-tip al instituţiei preşcolare elaborat de Ministerul Educaţiei și Codul Muncii;
 7. Organizează, asigură și eficientizează sistemul de comunicare internă şi intrainstituţională, de comunicare externă și interinstituţională;
 8. Reprezintă instituţia de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege.
 9. Prezidează şedinţele Consiliului pedagogic şi a Consiliului de administraţie în instituție;
 10. Numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului pedagogic şi a Consiliului de administraţie;

 

 1. Organizează, controlează, monitorizează şi evaluează activitatea întregului personal al instituţiei.
 2. Elaborează şi stabileşte sarcini concrete pentru toate categoriile de personal în fişa postului şi creează condiţii pentru dezvoltarea lor profesională;
 3. Realizează activitatea de recrutare, angajare, instruire, evaluare, demisie, menţionare, sancţionare a personalului instituţiei;
 4. Încurajează şi susţine personalul, în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în instituţie a unui climat optim desfăşurării procesului educaţional, susţine şi monitorizează această activitate;
 5. Încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat, numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei în vigoare;
 6. Aprobă concediile de odihnă anuale și concediile fără plată pentru întreg personalul, pe baza solicitărilor scrise ale acestora şi în funcţie de priorităţile instituţiei, conform Codului Muncii şi Contractului colectiv de muncă aplicabil, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii acestora;;
 7. Participă la evaluarea cadrelor didactice în baza Standardelor profesionale naţionale ale cadrelor didactice din instituţiile de educaţie timpurie şi la atestarea personalului didactic în baza Regulamentului de atestare a cadrelor didactice.

 

 1. Coordonează acţiunile de asigurare a calităţii procesului educaţional.
 2. Asigură condiţiile pentru optimizarea calităţii procesului educaţional în conformitate cu documentele de politici educaţionale;
 3. Monitorizează calitatea procesului educaţional prin asistenţe la activităţile desfăşurate de personalul didactic;
 4. Monitorizează respectarea prevederilor documentelor de politici educaţionale şi a materialelor auxiliare (ghiduri, etc.) și evaluează gradul de implementare a acestora;
 5. Deleagă sarcini specifice procesului de coordonare a activităţilor metodice, administrativ-gospodăreşti şi de asistenţă medicală;
 6. Asigură menţinerea şi dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale şi didactice în instituţie;
 7. Stabileşte intervenţii ameliorative pentru asigurarea frecvenţei maxime a copiilor din instituţie;
 8. Asigură și monitorizează respectarea Instrucțiunii privind ocrotirea vieții și sănătății copiilor în instituția de învățământ preșcolar, a instrucțiunilor privind securitatea muncii la locul de muncă, securitatea antiincendiară, alte instrucțiuni.

 

 1. Organizează şi coordonează parteneriate educaţionale cu diverşi agenţi educaţionali şi promovează imaginea instituţiei în comunitate.
 2. Stabileşte relaţii de parteneriat cu şcoala privind problemele continuităţii educaţiei şi instruirii dintre instituţia preşcolară şi şcoală;
 3. Stabileşte relaţii de parteneriat cu comunitatea în vederea realizării proiectelor educaţionale comune;
 4. Identifică şi stabileşte relaţii de parteneriat cu potenţiali parteneri din comunitate (autorităţile publice locale, agenţii economici, organizaţiile nonguvernamentale) în scopul soluţionării diverselor probleme privind funcţionalitatea instituţiei şi dezvoltarea capacităţilor insituţiei;
 5. Promovează şi asigură condiţiile de mediatizare a instituţiei în comunitate.

 

 1. Asigurarea protecţiei copiilor faţă de orice formă de violenţă.
 2. înregistrează sesizările cetăţenilor referitor la cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului şi/sau se autosesizează în cazurile în care deţin astfel de informaţii;
 3. informează organele cu atribuţii în domeniu despre cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, sesizate de copiii   şi salariaţii instituţiei, precum şi de alţi cetăţeni;
 4. desemnează prin ordin coordonatorul acţiunilor de prevenire, identificare, raportare şi referire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului (în continuare -coordonator), luând în considerare următoarele criterii: minim 3 ani de activitate în cadrul Instituției, prezenţa abilităților de comunicare asertivă şi relaționare constructivă cu copiii, părinții şi angajații instituției, precum şi cu alte servicii din localitate, prezența calităţilor şi competenţelor care demonstrează autoritatea profesională şi morală a candidatului pentru sistemul educaţional;
 5. înlocuieşte coordonatorul atunci când se demonstrează că acesta nu este o persoană de încredere în relațiile cu copiii sau manifestă alte comportamente incompatibile cu activitatea respectivă sau în cazurile în care coordunatorul lipseşte o anumită perioadă;
 6. informează salariaţii despre prevederile prezentei proceduri şi monitorizează implementarea acesteia;
 7. pune la dispoziţia salariaţilor fişele de sesizare, registrul de evidenţă a cazurilor, formulare de raportare semestrială, precum şi alte resurse, inclusiv didactice şi metodologice, necesare pentru implementarea prezentei proceduri;
 8. organizează procesul de studiere a fenomenului violenţei în instituţie;
 9. organizează programul de prevenire primară, secundară şi terţiară cu copii şi părinţii/îngrijitorii, membrii comunităţii privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copiilor şi cadrul legal în domeniu;
 10. asigură participarea unui salariat al instituţiei în examinarea cazurilor în cadrul echipei multidisciplinare, în asistarea copilului în cadrul procedurilor legale, precum şi în alte proceduri sau grupuri de lucru;
 11. asigură informarea/formarea cadrelor didactice în domeniul organizării activităţilor de prevenire a abuzului cu copiii şi părinţii/îngrijitorii acestora;
 12. monitorizează permanent şi evaluează periodic în ce măsură acţiunile întreprinse contribuie la protecţia copiilor şi crearea unui sentiment de securitate al acestora;
 13. raportează semestrial organului ierarhic superior situaţia privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;
 14. concediază cadrele didactice care aplică, chiar şi o singură dată, acte de violenţă faţă de copii, în conformitate cu art. 86 alin. (1) lit. n) şi art. 301 alin. (1) lit. b) din Codul Muncii;
 15. verifică la angajarea cadrelor didactice şi personalului auxiliar potrivirea acestora din perspectiva protecţiei copilului;
 16. ajustează regulamentele de organizare şi funcţionare a instituţiei de învăţămînt în conformitate cu prevederile Procedurii.

 

Responsabilităţi:

 • răspunde de organizarea, desfăşurarea şi dirijarea activităţii instituţiei;
 • răspunde de elaborarea, aprobarea şi respectarea prevederilor Regulamentului intern al instituţiei, a Statutului instituţiei;
 • răspunde de respectarea programului de activitate a instituţiei şi a programului zilei copiilor;
 • răspunde de starea sanitaro-epidemiologică din instituţie, securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile antiincendiare;
 • răspunde de respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu;
 • răspunde de întocmirea corectă a documentaţiei de serviciu conform nomenclatorului, perfectarea carnetelor de muncă;
 • răspunde de realizarea dispoziţiilor, ordinelor, hotărârilor emise de către organele ierarhic superioare, aplicarea planului de învăţământ;
 • răspunde de respectarea procedurii de înscriere, primire şi exmatriculare a copiilor în (din) instituţie;
 • răspunde de ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor care frecventează instituţia;
 • răspunde de crearea condiţiilor pentru organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional conform Curriculum-ului şi altor documente de politici educaţionale;
 • răspunde de evidenţa copiilor din microsector, frecvenţa copiilor din instituţie;
 • răspunde de asigurarea alimentaţiei copiilor calitative, echilibrate şi variate;
 • răspunde de crearea condiţiilor de muncă a personalului şi de protecţia muncii;
 • răspunde de întocmirea fişei postului pe funcţii, dosarului personal al angajatului, a materialelor de caracterizare;
 • răspunde de respectarea disciplinei de muncă şi eticii profesionale de către personalul instituţiei;
 • răspunde de examinarea petiţiile parvenite în instituţie conform Legii cu privire la petiţionare;
 • răspunde de executarea calitativă şi în termenii stabiliţi a acţiunilor incluse în planul de dezvoltare şi planul managerial al instituţiei;
 • este obligat să informeze la timp organele ierarhic superioare despre cazurile excepţionale care au loc în instituţie;
 • este obligat să păstreze datele cu caracter personal ale copiilor, părinților/îngrijitorilor şi colaboratorilor/colegilor, şi să apere drepturile copiilor în cazul încălcării acestora de către oricine, inclusiv părinţi/îngrijitori;
 • răspunde de utilizarea raţională a resurselor materiale, financiare şi de muncă;
 • răspunde de organizarea activităţii Grupului de lucru intrainstituţional pentru examinarea cazurilor de abuz şi neglijare a copilului în cadrul instituţiei;
 • răspunde de asigurarea securităţii spaţiilor instituţiei;
 • răspunde de prezentarea corectă şi la timp a dărilor de seamă, a rapoartelor de activitate a instituţiei;
 • este obligat să participe la programe de formare continuă în management educaţional.

 

Împuterniciri:

 • ia decizii cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii instituţiei;
 • reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege;
 • numeşte şi controlează personalul care răspunde de: completarea carnetelor de muncă, evidenţa poliţelor de asigurare obligatorie medicală, securitatea şi sănătatea în muncă, de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului; de perfectarea permiselor pentru personalul din instituţie; de evidenţa orelor de muncă a personalului din instituţie; etc.;
 • oferă recompense şi aplică sanctiuni în conformitate cu prevederile legale;
 • angajează şi demite din funcţie cadrele didactice, personalul auxiliar, care întrunesc condiţiile pentru angajare în serviciu;
 • verifică respectarea prevederilor actelor legislative şi normative în activitate de către angajaţi;
 • propune organelor ierarhic superioare modalităţi de eficientizarea a activităţii instituţiei;
 • solicită de la angajaţii subordonaţi (la necesitate) informaţii scrise sau verbale: explicaţii, rapoarte, etc.;
 • propune soluţii de optimizare a procesului educaţional;
 • cere respectarea disciplinei de către personalul instituţiei;
 • informează personalul didactic din instituţie despre proiecte de cercetare, granturi, programe, concursuri prin plasare de anunţuri în locuri publice;
 • dă indicaţii şi dispoziţii legale şi verifică realizarea acestora;
 • lansează proiecte de parteneriat cu instituţii similare din ţară şi de peste hotare;
 • monitorizează îndeplinirea atribuţiilor de serviciu a personalului subordonat;
 • vizează şi aprobă anumite documente ce ţin de funcţionarea instituţiei;
 • examinează propunerile, sugestiile şi reclamaţiile cadrelor didactice şi a părinţilor din instituţie referitor la asigurarea şi calitatea procesului educaţional organizat cu copiii.

 

Cui îi raportează titularul funcţiei: directorul instituţiei raportează organelor ierarhic superioare – Adunării generale a fondatorilor,  conducerii MECC şi în alte instanţe.

 

Cine îi raportează titularului funcţiei: directorului instituţiei îi raportează toţi angajaţii din subordine.

 

Cine îl substituie: directorul instituţiei poate fi substituit  în caz de necesitate de către managerul din instituţie, iar în lipsa acestuia de către metodist  în baza unui ordin.

 

Pe cine îl substituie: directorul instituţiei, în caz de necesitate, substituie managerul, metodistul sau educatorul (până la soluţionarea problemei vizate).

 

Relaţiile de colaborare:

internă cu:

 • cu cadrele didactice, personalul auxiliar şi nedidactic din instituţie;
 • cu reprezenanții angajaților din instituţie;
 • cu comitetul de părinţi din instituţie.

 

Externă cu:

 • cu subdiviziunile structurale ale MECC, DGECTS, CMSP;
 • cu instituţii de învăţământ din republică şi de peste hotare;
 • cu directorii celorlalte instituţii preşcolare vizavi de probleme de educaţie, administrare, organizare;
 • cu conducătorii autorităţilor publice;
 • cu diferite proiecte şi programe internaţionale relevante domeniului sau de competenţă;
 • cu organizaţii şi instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi de peste hotare.

 

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

 

Studii:

 • superioare pedagogice corespunzătoare profilului instituţiei, avantaj servesc studiile de master, studiile de doctorat;
 • grad didactic / managerial;
 • cursuri de dezvoltare profesională.

 

Experienţă profesională:

 • 5 ani vechime pedagogică, grad didactic (I, II, superior) / managerial, avantaj serveşte experienţa în funcţii de conducere, coordonarea / participarea la programe / proiecte educaţionale.

 

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea limbii de stat;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu, Codul Muncii, Legea Învăţămîntului şi alte acte legislative şi normative;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie,
 • cunoaşterea Metodologiei de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;
 • cunoaşterea pedagogiei şi psihologiei preşcolare, particularităţilor fiziologice, de vârstă ale copilului;
 • cunoaşterea metodicii învăţământului preşcolar;
 • cunoaşterea regulamentului sanitar, a instrucţiunilor de securitate şi protecţie a muncii şi anti-incendiare;
 • cunoaşterea modului de acordare a primului ajutor de urgenţă şi de acţiune în cazuri extremale;
 • cunoştinţe de operare la computer în Word, Excel, Power Point, Internet, cunoştinţe de operare cu echipament tehnic (imprimantă, retroproiector, cameră video).

 

Abilităţi: Abilităţi de lucru cu personalul, cu copiii, cu informaţia. Abilităţi de planificare, de organizare, de luare a deciziilor, analiză şi sinteză, de elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

 

Atitudini / comportamente: Respect şi consideraţie în relaţiile cu subalternii, colegii, copiii, părinţii /reprezentanţii legali ai acestora, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, sensibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

FIŞA  POSTULUI 

 

Denumirea funcţiei: METODIST

Nivelul funcţiei: de execuţie: personal didactic

 

Descrierea funcţiei

 

Scopul general al funcţiei: 

Organizarea/coordonarea şi asigurarea didactico-metodică a procesului educaţional în conformitate cu cerinţele politicii educaţionale moderne.

Sarcinile de bază:

 1. Implementează, la nivel de instituţie, documentele de politici educaţionale ce reflectă concepţia pedagogică a educaţiei copilului de vârstă timpurie şi preşcolară de la 1 an la 7 ani.
 2. Coordonează implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice din domeniul educaţiei timpurii/preşcolare în practica educaţională la nivel de instituţie.
 3. Asigură perfecţionarea continuă a activităţii personalului didactic în realizarea unui proces educaţional centrat pe copil.
 4. Coordonează, monitorizează şi evaluează activităţile educaţionale şi metodice a personalului didactic
 5. Acordă asistenţă metodică pentru formarea continuă la nivel de instituţie a personalului didactic în baza politicilor educaţionale moderne.
 6. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.
 7. Stabileşte parteneriate instituţionale cu familia şi interinstituţionale locale, naţionale şi internaţionale cu diverşi agenţi educaţionali din comunitate: grădiniţe, şcoli, colegii, universităţi, instituţii ştiinţifice, edituri, organizaţii etc.

Obligaţiile  de serviciu:

 1. Implementează, la nivel de instituţie, documentele de politici educaţionale ce reflectă concepţia pedagogică a educaţiei copilului de vârstă timpurie şi preşcolară de la 1  la 7 ani.
 2. familiarizează personalul didactic din instituţie cu prevederile documentelor de politici educaţionale în domeniul educaţiei timpuriei avizate de ME;
 3. monitorizează, evaluează şi analizează permanent implementarea în practică a documentelor de politici educaţionale;
 4. monitorizează, evaluează şi analizează performanţele copiilor conform Standardelor de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani, precum şi activitatea personalului didactic raportată la  Standardele  profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie;
 5. analizează şi avizează materiale referitoare la educaţia timpurie propuse de Ministerul Educaţiei, dar  şi de personalul didactic din instituţie.
 6. Coordonează implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice din domeniul educaţiei timpurii/preşcolare în practica educaţională la nivel de instituţie.
 7. informează personalul didactic privind cercetările, elaborările şi inovaţiile de ultimă ora din domeniul educaţiei preşcolare;
 8. asigură metodic activităţile privind experimentarea noilor aspecte în modernizarea procesului educaţional;
 9. promovează activităţi de cercetare metodică şi de inovaţie şi stimulare a valorificării realizărilor metodice, ştiinţifico-tehnologice etc.
 10. Asigură perfecţionarea continuă a activităţii personalului didactic în realizarea unui proces educaţional centrat pe copil.
 11. organizează activităţi teoretico-practice (întruniri metodice, seminarii, ateliere de lucru, conferinţe, simpozioane, concursuri, expoziţii etc.) la nivel local, municipal, naţional, internaţional;
 12. promovează strategii optime, tehnologii didactice avansate de organizarea a procesului educaţional cu copiii;
 13. încurajează schimbul de experienţă avansată în realizarea unui demers educaţional centrat pe copil;
 14. promovează şi stimulează iniţiativa de publicare a diverselor materiale, articole, împărtăşire a experienţei de muncă;
 15. studiază, generalizează şi diseminează experienţa avansată a personalul didactic din instituţie;
 16. organizează/coordonează şi asigură didactic şi metodic procesul educaţional în conformitate cu cerinţele politicii educaţionale moderne;
 17. informează personalul didactic, conform nevoilor profesionale personale, despre ofertele de formare profesională continuă a diverselor instituţii de formare continuă acreditate în RM.
 18. Coordonează, monitorizează şi evaluează activităţile educaţionale şi metodice a personalul didactic.
 19. planifică activităţi metodice în conformitate cu rezultatele evaluărilor şi necesităţilor profesionale individuale ale personalului didactic;
 20. acordă asistenţă metodică personalului didactic din instituţie în proiectarea, organizarea şi realizarea activităţilor educaţionale din perspectiva unei noi viziuni pedagogice asupra copilului şi educaţiei;
 21. consiliază personalul didactic în procesul de elaborare a proiectării didactice (de scurtă şi lungă durată), în pregătirea şi organizarea activităţilor, sărbătorilor, şedinţelor cu părinţii, expoziţiilor tematice, concursurilor etc.;
 22. elaborează instrumente de evaluare a copiilor şi a personalului didactic;
 23. evaluează activitatea personalului didactic în baza SPN a cadrelor didactice din instituţiile de educaţie timpurie şi a performanţelor copiilor în baza SÎD pentru copilul de la naştere până la 7 ani.
 24. Acordă asistenţă metodică pentru formarea continuă la nivel de instituţie a personalul didactic în baza politicilor educaţionale moderne.
 25. evaluează personalul didactic în vederea determinării nevoii de formare şi perfecţionare profesională;
 26. organizează procesul de formare continuă a personalului didactic prin participarea la diverse forme de activitate metodică;
 27. stimulează motivarea personalului didactic pentru perfecţionarea pedagogică, a necesităţii de autorealizare şi autoafirmare prin avansare în post şi în grad didactic;
 28. acordă asistenţă metodică personalului didactic în procesul de atestare în conformitate cu actele normative în vigoare.
 29. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.
 30. acordă asistenţă metodologică angajaţilor instituţiei în aplicarea Procedurii, inclusiv în domeniul organizării activităţilor de prevenire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic, cu copiii şi pârinţii lor;
 31. identifică nevoile de formare ale personalului didactic în domeniul prevenirii violenţei şi în aplicarea Procedurii;
 32. întocmeşte raportul semestrial privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare şi trafic;
 33. monitorizează aplicarea prevederilor procedurii în instituţie;
 34. monitorizează cazurile sesizate autorităţii tutelare şi altor servicii din comunitate.
 35. Stabileşte parteneriate instituţionale cu familia şi interinstituţionale locale, naţionale şi internaţionale cu diverşi agenţi educaţionali din comunitate: grădiniţe, şcoli, colegii, universităţi, instituţii ştiinţifice, edituri, organizaţii prin:
 36. facilitează cunoaşterea  de către  familie şi comunitate a practicilor pozitive în domeniul creşterii şi educării copilului de vârstă timpurie;
 37. realizează modele de programe de informare, orientare, educare, consiliere şi dezvoltare a competenţelor parentale;
 38. valorifică experienţa parentală individuală şi facilitează  schimburilor de idei,  practici şi opinii între părinţi;
 39. asigură accesul electronic și suportul tehnic pentru schimbul informaţional şi derularea parteneriatelor conform acordului de colaborare şi a planului de acţiuni cu alte instituţii educaţionale, organizaţii naţionale şi internaţionale (ONG-uri etc.), inclusiv şi din străinătate;
 40. implică comunitatea în activităţi de îmbunătăţire a vieţii şi activităţii copiilor de vârstă timpurie.

Responsabilităţile:

 • răspunde de executarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare a  Statutului  instituţiei preşcolare, Regulamentului intern al instituţiei;
 • răspunde de respectarea drepturilor copiilor şi de aplicarea  Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;
 • răspunde de organizarea şi funcţionarea eficientă a Centrului metodic cu perfectarea documentaţiei solicitate conform Nomenclatorului, dar şi a serviciului de asistenţă metodică la nivel de instituţie;
 • răspunde de realizarea funcţiei de planificare(proiectare), organizare, coordonare, motivare-antrenare, decizie şi control al activităţii personalului didactic;
 • răspunde de organizarea programului zilnic de activitate al personalului didactic la grupă, de implementarea Curriculum-ului educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în RM, de realizarea SPN a cadrelor didactice din instituţiile de educaţie timpurie şi a SÎD pentru copilul de la naştere până la 7 ani şi a hotărârilor consiliilor pedagogice;
 • răspunde de pregătirea materialelor pentru  Consiliul Pedagogic şi de elaborarea calitativă a unor rapoarte despre activitatea metodică;
 • răspunde de dezvoltarea resurselor umane din instituţie prin diverse metode: delegare la cursuri de perfecţionare, participare la reuniuni metodice, seminarii, ore metodice, activităţi în microgrup, activităţi publice, expoziţii, concursuri, autoperfecţionare etc.;
 • răspunde de elaborarea/selectarea  instrumentelor  de monitorizare şi evaluare a copiilor şi personalului didactic;
 • răspunde de completarea bazei tehnico-materiale şi didactico-metodice a Centrului metodic şi a grupelor de copii prin antrenarea cadrelor didactice, părinţilor şi comunităţii în asigurarea didactico-metodică a procesului educaţional;
 • răspunde de elaborarea materialelor de interes educaţional (buletine, broşuri, postere, fluturaşi informaţionali) pentru părinţi, cadre didactice în domeniul sănătăţii, nutriţiei, igienei, educaţiei şi protecţiei copilului;
 • răspunde de propagarea cunoştinţele pedagogice, psihologice şi igienice în rândul personalului didactic şi a părinţilor/îngrijitorilor;
 • răspunde de protecţia datelor cu caracter personal al copiilor, părinților/îngrijitorilor acestora, personalului didactic  din instituţie;
 • răspunde de sporirea competenţei sale profesionale.

Împuterniciri:

 • solicită, în limitele competenţei sale, şi primeşte informaţii despre realizarea procesului educaţional cu copiii, de la personalul didactic din instituţie;
 • monitorizează, prin asistenţe la activităţi şi secvenţe din programul zilei, observări, discuţii individuale, analiza produselor activităţii copiilor modul de pregătire a personalului didactic de activitate, calitatea  procesului educaţional realizat cu copiii;
 • verifică şi vizează planurile de activitate a personalului didactic, scenariile sărbătorilor şi proiectele didactice a activităţilor publice;
 • propune modalităţi de perfecţionare a procesului educaţional în instituţie, de perfecţionare  şi atestare a personalului didactic;
 • examinează propunerile, sugestiile şi reclamaţiile personalului didactic şi a părinţilo/îngrijitorilor din instituţie referitor la asigurarea şi calitatea procesului educaţional organizat cu copiii.

Cui îi raportează titularul funcţiei: metodistul instituţiei preşcolare raportează directorului  instituţiei.

Cine îi raportează titularului funcţiei: personalul didactic din instituţie.

Pe cine îl substituie: metodistul, în caz de necesitate, substituie directorul instituţiei şi unul din personalul  didactic a instituţiei.

Cine îl substituie: metodistul poate fi substituit de directorul instituţiei şi de unul din personalul didactic cu experienţă, cu studii superioare în domeniul educaţiei timpurii şi grad didactic.

Relaţiile de colaborare:

internă cu:

 • directorul instituţiei;
 • personalul didactic şi personalul nedidactic din instituţie;
 • membrii Consiliului de administraţie;
 • comitetul de părinţi.

externă cu:

 • cu subdiviziunile structurale ale MECC, DGECTS, a Consiliului municipal Chişinău;
 • instituţii de învăţământ din republică şi de peste hotare;
 • ca personalul didactic şi de conducere ale altor  instituţii de învăţământ;
 • cu organizaţii şi instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi de peste hotare;
 • cu reprezentanţii autorităţilor publice locale;
 • mass-media.

 

 

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii:

 • superioare, de licenţă în domeniul educaţiei preşcolare, avantaj servesc studiile de master şi doctorat;
 • grad didactic;
 • cursuri de perfecţionare profesională.

Experienţă profesională:

 • nu mai puţin de 3 ani vechime în domeniul educaţiei preşcolare;
 • deţinerea gradului didactic superior, I, II

Cerinţe specifice:

 • fără antecedente penale.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea limbii de stat;
 • cunoaşterea documentelor de politici educaţionale elaborate de ME;
 • cunoaşterea Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;
 • cunoaşterea documentelor legislative şi normative în vigoare;
 • cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, PowerPoint, Internet
 • cunoştinţe de mânuire a echipamentului din dotare: proiector etc.

Abilităţi:  de lucru în echipă, de lucru cu personalul, copiii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi informaţia, de analiză şi sinteză, de proiectare şi organizare, de luare a deciziilor, de argumentare, de elaborare a documentelor, de prezentare, instruire, motivare şi mobilizare de sine şi a cadrelor didactice, soluţionare de probleme şi aplanare de conflicte şi de comunicare eficientă.

Atitudini /comportamente: respect şi consideraţiune în relaţiile cu copiii, cadrele didactice,  părinţii/reprezentanţii legali ai acestora, spirit de iniţiativă, flexibilitate, empatie, diplomaţie, creativitate, sensibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

 

FIŞA  POSTULUI 

 

Denumirea funcţiei: EDUCATOR

Nivelul funcţiei: personal de execuţie: personal didactic

 

Descrierea funcţiei

Scopul general al funcţiei:

Educarea şi instruirea copiilor cu vârste între 2/3 şi 7 ani în baza documentelor de politici educaţionale în domeniul educaţiei timpurii, respectând dreptul la educaţie tuturor copiilor, în vederea integrării în societate şi activitatea şcolară.

Sarcinile de bază:

 1. Implementează, la nivel de grupă, documentele de politici educaţionale ce reflectă concepţia pedagogică a educaţiei copilului de vârstă timpurie.
 2. Realizează procesul educaţional cu copiii prin diferite tipuri de activităţi specifice, urmărind obiectivele curriculare şi performarea standardelor de învăţare şi dezvoltare a copiilor, astfel încât la finisarea instituţiei copilul să se integreze cu succes în viaţa socială şi şcolară.
 3. Creează mediul educaţional favorabil dezvoltării copiilor.
 4. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.
 5. Stabileşte parteneriat instituţional cu familia şi personalul didactic şi interinstituţional cu alţi agenţi educaţionali din comunitate: grădiniţe, şcoli, colegii, universităţi, instituţii ştiinţifice, edituri, organizaţii etc.
 6. Contribuie la autoformarea şi formarea sa profesională.

Obligaţiile de serviciu:

 1. Implementează, la nivel de grupă, documentele de politici educaţionale ce reflectă concepţia pedagogică a educaţiei copilului de vârstă timpurie şi preşcolară de la 1 an la 7 ani.
 2. studiază şi implemetează recomandările Curriculum-ului educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în RM, Standardelor de dezvoltare a copiilor de 1-7 ani, Standardelor profesionale şi alte documente de politici educaţionale în domeniul educaţiei timpuri avizate de ME;
 3. studiază şi implementează în practica educaţională rezultatele cercetărilor ştiinţifice din domeniul educaţiei timpurii/preşcolare;
 4. planifică şi realizează activitatea educaţională prin abordare integrată conform Curriculum-ului în interdependenţă cu specialiştii;
 5. monitorizează, evaluează şi analizează permanent performanţele copiilor conform Standardelor de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani.
 6. Realizează procesul educaţional cu copiii prin diferite tipuri de activităţi specifice, urmărind obiectivele curriculare şi performarea standardelor de învăţare şi dezvoltare a copiilor, astfel încât la finisarea instituţiei copilul să se integreze cu succes în viaţa socială şi şcolară.
 7. planifică şi conduce activităţi printr-un program echilibrat de instruire, prin elaborarea planurilor de activitate de lungă şi scurtă durată în conformitate cu rezultatele evaluării iniţiale şi formative;
 8. organizează activităţi obligatorii şi activităţi liber alese cu copiii în conformitate cu programul zilnic de activitate al grupei şi conform nevoilor şi intereselor copiilor, diferenţiind şi individualizînd învăţarea;
 9. adaptează diverse metode de comunicare, predare, învăţare şi evaluare şi materiale instructive pentru a satisface nevoile şi interesele copiilor;
 10. elaborează şi adaptează diverse instrumente de evaluare atât pentru cele 3 tipuri de evaluare didactică: iniţială, formativă/continuă şi sumativă/finală, cât şi pentru evaluarea în baza Standardelor de învăţare şi dezvoltare a copiilor;
 11. participă alături de specialişti (conducător muzical, specialist la educaţia fizică, etc.) şi părinţi la organizarea şi derularea activităţilor, sărbătorilor şi distracţiilor muzicale, sportive, etc.
 12. Creează mediul educaţional favorabil dezvoltării copiilor.
 13. creează şi asigură în grupă un mediu de învăţare (fizic şi emoţional) adecvat cerinţelor psihopedagogice şi sanitare, nevoilor şi intereselor copiilor;
 14. elaborează şi pregăteşte materiale didactice pentru realizarea procesului educaţional, cu implicarea copiilor şi părinţilor/îngrijitorilor acestora;
 15. pregăteşte sala şi materialele necesare pentru derularea optimă a activităţilor;
 16. repartizează împreună cu ajutorul de educator/dădaca hrana copiilor;
 17. participă împreună cu dădaca/ajutorul de educator, copiii şi părinţii la amenajarea terenului de joc, agricol al grupei, măturând, stropind, greblând, afânând nisipul.
 18. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.
 19. informează copiii şi părinţii din grupă despre toale formele de violenţă şi manifestările comportamentale ale acestora, persoane şi instituliile la care se pot adresa atunci când sânt supuşi unui act de abuz;
 20. discută cu copiii, individual şi în grup despre siguranţa/ bunăstarea lor emotională şi fizică acasă/ în familie şi în instituţie, precum şi în alte locuri frceventate de copii;
 21. comunică imediat directorului sau coordonatorului din instituţie despre orice caz suspect sau confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al copilului din partea adulţilor;
 22. intervine pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi/sau solicită ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător;
 23. asigură protecţia datelor cu caracter personal al copiilor şi părinţilor;
 24. creează condiţii de asigurare a securităţii spaţiului fizic din grupă şi pe teren conform cerinţelor sanitaro-epidemiologice şi a Instrucţiunii privind ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor, de prevenire a abuzului şi neglijării faţă de copii în instituţia de învăţământ.
 25. Stabileşte parteneriat instituţional cu familia şi personal didactic şi interinstituţional cu alţi agenţi educaţionali din comunitate: grădiniţe, şcoli, colegii, universităţi, instituţii ştiinţifice, edituri, organizaţii etc.
 26. solicită de la părinţi informaţii privind necesităţile de învăţare şi dezvoltare a copiilor;
 27. comunică/informează permanent părinţii/îngrijitorii privind creşterea, dezvoltarea şi educarea copilului şi încurajează participarea acestora în diverse activităţi educaţionale cu copiii;
 28. pregăteşte copiii împreună cu părinţii pentru instruirea în şcoală;
 29. furnizează părinţilor informaţii, exemple de bune practici, sugestii privind creşterea, dezvoltarea şi educarea copilului.
 30. Contribuie la autoformarea şi formarea sa profesională.
 31. se autoevaluează în baza Standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie;
 32. se autoinstruieşte şi consultă materiale de specialitate, participă la diverse activităţi metodice, în scopul îmbunătăţirii competenţelor sale profesionale;
 33. participă periodic la cursuri de formare continuă în domeniul educaţiei timpurii.

Responsabilităţile:

 • răspunde de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite în prezenta fişă;
 • răspunde de respectarea prevederilor Statutului şi Regulamentului intern al instituţiei;
 • răspunde de viaţa şi sănătatea copiilor în timpul aflării acestora la grădiniţă;
 • răspunde de respectarea drepturilor copiilor şi de aplicarea Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;
 • respectă strict cerinţele Instrucţiunii despre ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor;
 • răspunde de realizarea programului zilnic de activitate a grupei;
 • răspunde de frecvenţa din grupă şi motivul absenţei fiecărui copil;
 • răspunde de perfectarea documentaţiei grupei în conformitate cu Nomenclatorul;
 • este obligat să participe la şedinţele Consiliului pedagogic;
 • răspunde de elaborarea şi prezentarea la timp şi calitativă a rapoartelor de evaluare a copiilor şi autoevaluare; a dărilor de seamă despre activitatea sa cu copiii şi părinţii/îngrijitorii;
 • este obligat să comunice educatorului de schimb despre: realizarea sau nerealizarea programului zilnic de activitate/planului de activitate şi despre schimbările comportamentale sau de sănătate a copiilor în timpul programului său de lucru în scopul remedierii după necesitate şi comunicării ulterioare părinţilor/îngrijitorilor;
 • este obligat să informeze imediat directorul, asistentul medical şi părinţii/îngrijitorii despre unele schimbări intervenite în starea sănătăţii copilului;
 • este responsabil de repartizarea hranei copiilor;
 • este responsabil de utilizarea judicioasă a materialelor, inventarului şi ustensilelor, şi resurselor energetice;
 • este obligat să păstreze datele cu caracter personal ale copiilor, părinților/îngrijitorilor şi colaboratorilor/colegilor, şi să apere drepturile copiilor în cazul încălcării acestora de către oricine, inclusiv părinţi/îngrijitori;
 • răspunde de sporirea competenţei sale profesionale.

Împuterniciri:

 • ia decizii cu privire la modul de organizare şi derulare a activităţilor educative şi extracurriculare în conformitate cu recomandările metodologice;
 • propune modalităţi de perfecţionare a procesului educaţional în instituţie, de perfecţionare  şi atestare a cadrelor didactice;
 • participă la şedinţele Consiliului de administraţie a instituţiei;
 • dirijează activitatea dădăcii sanitare/ajutorului de educator;
 • solicită acordarea unui grad didactic;
 • participă, la dorinţă, la concurs la funcţia vacantă de director sau să pretindă la cea de metodist, în caz de vacansie, în oricare instituţie de educaţie timpurie;
 • examinează propunerile, sugestiile şi reclamaţiile părinţilor/îngrijitorilor din grupă referitor la asigurarea şi calitatea procesului educaţional organizat cu copiii.

 

Cui îi raportează titularul funcţiei: educatorul raportează directorului şi metodistului instituţiei.

Cine îi raportează titularului funcţiei: ajutorul de educator/dădaca sanitară.

Cine îl substituie: educatorul poate fi substituit de directorul, metodistul sau alt  personal didactic din instituţie.

Pe cine îl substituie: educatorul, în caz de necesitate, substituie directorul, metodistul instituţiei, unul din personalul didactic al instituţiei, personal nedidactic: ajutorul de educator/ dădaca sanitară din grupă.

Relaţiile de colaborare:

internă cu:

 • directorul şi metodistul instituţiei;
 • personalul didactice şi personalul nondidactic din instituţie;
 • membrii Consiliului de administraţie;
 • comitetul de părinţi.

externă cu:

 • instituţii de învăţământ de nivel local, republican şi internaţional;
 • personal didactic al altor instituţii de învăţămînt;
 • cu organizaţii şi instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi de peste hotare.

 

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii:

 • superioare, de licenţă, medii speciale în domeniul educaţiei preşcolare, avantaj servesc studii de doctor şi de master;
 • curs de instruire igienică la compartimentul „Sănătatea copiilor şi tinerilor”;
 • cursuri de formare continuă;
 • grad didactic.

Experienţă profesională:

 • debutant, avantaj serveşte experienţa de minim 3 ani de activitate în domeniul educaţiei timpurii;
 • avantaj serveşte gradul didactic.

Cerinţe specifice:

 • fără antecedente penale.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea limbii de stat;
 • cunoaşterea documentelor de politici educaţionale elaborate de ME al RM;
 • cunoaşterea Statutului şi Regulamentului intern al instituţiei, IOVSC, a instrucţiunilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, din domeniul securităţii anti-incendiare şi protecţiei civile, din domeniul sanitaro-epidimiologic, Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului şi a altor acte legislative şi normative;
 • cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, PowerPoint, Internet
 • cunoştinţe de mânuire a echipamentului din dotare: computer, xerox, proiector etc.

Abilităţi: de planificare şi organizare a procesului educaţional în diferite grupe de vîrstă, ţinînd cont de particularităţile de vîrstă şi individuale ale copiilor; de lucru cu copiii şi adulţii; de lucru cu informaţia; de analiză şi sinteză; de lucru în echipă; de argumentare; de elaborare a documentelor; de prezentare, instruire/autoinstruire; de motivare şi mobilizare de sine şi a copiilor; de soluţionare de probleme şi aplanare de conflicte; de comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: deţine competente profesionale ce corespund cu Standardele profesionale pentru cadrele didactice din  educaţia timpurie; respect şi consideraţiune în relaţiile cu copiii, părinţii/ reprezentanţii legali ai acestora, empatie, obiectivitate, loialitate, diplomaţie, creativitate, gândire critică, sensibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, spirit de iniţiativă, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, are o ţinută morală demnă, un comportament corect în relaţiile de serviciu pentru asigurarea unui climat sănătos de muncă, ordine şi disciplină.

 

FIŞA  POSTULUI

 

Denumirea funcţiei: CONDUCĂTOR MUZICAL

Nivelul funcţiei: personal de execuţie: personal didactic

 

Descrierea funcţiei

Scopul general al funcţiei:

Dezvoltarea capacităților muzical-ritmice și a potenţialului creativ al copiilor cu vârste între 2/3 şi 7 ani în baza documentelor de politici educaţionale în domeniul educaţiei timpurii, respectând dreptul la educaţie tuturor copiilor, în vederea integrării în societate şi activitatea şcolară.

Sarcinile de bază:

 1. Implementează în activitatea sa documentele de politici educaţionale ce reflectă concepţia pedagogică a educaţiei copilului de vârstă timpurie.
 2. Realizează procesul educaţional cu copiii, specific educației muzicale, urmărind obiectivele curriculare şi performarea Standardelor de învăţare şi dezvoltare a copiilor.
 3. Creează mediul educaţional favorabil dezvoltării copiilor.
 4. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.
 5. Stabileşte parteneriat instituţional cu familia şi cu personalul didactic şi interinstituţional cu alţi agenţi educaţionali din comunitate: grădiniţe, şcoli, colegii, universităţi, instituţii ştiinţifice, edituri, organizaţii etc.
 6. Contribuie la autoformarea şi formarea sa profesională.

Obligaţiile de serviciu:

 1. Implementează în practică prevederile documentelor de politici educaţionale ce reflectă concepţia pedagogică a educaţiei copilului de vârstă timpurie.
 2. studiază şi implemetează recomandările Curriculum-ului educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în RM, Standardelor de dezvoltare a copiilor de 1-7 ani, Standardelor profesionale şi alte documente de politici educaţionale în domeniul educaţiei timpuri avizate de ME;
 3. studiază şi implementează în practica educaţională rezultatele cercetărilor ştiinţifice din domeniul educaţiei muzicale, în special, a celei din domeniul educației timpurii în general;
 4. planifică şi realizează activitatea educaţională la  aria curriculară  Educația prin artă, educația muzicală prin intermediul activităților muzicale specifice, abordînd  integrat obiective și din alte arii curriculare  în interdependenţă cu educatorii și alți specialişti din instituție;
 5. efectuează evaluarea didactică a copiilor la aria curriculară Educația prin arte. Educația muzicală;
 6. monitorizează şi analizează performanţele copiilor conform Standardelor de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani.
 7. Realizează procesul educaţional cu copiii, specific educației muzicale, urmărind obiectivele curriculare şi performarea Standardelor de învăţare şi dezvoltare a copiilor.
 8. planifică şi organizează activităţi  de muzică conform orarului stabilit, prin elaborarea planurilor de activitate de lungă şi scurtă durată în conformitate cu rezultatele evaluării iniţiale şi formative;
 9. elaborează împreună cu educatorii scenarii pentru distracții, sărbători, dramatizări, concursuri, etc.;
 10. organizează activităţi de muzică, distracții, sărbători, dramatizări, concursuri și lucrul individual cu  copiii  în conformitate  cu orarul stabilit de activitate și cu programul zilnic al grupelor, respectând  nevoile şi interesele copiilor;
 11. adaptează diverse  metode  de  predare, învăţare şi evaluare, dar și materiale instructive pentru a satisface nevoile şi interesele copiilor;
 12. coordonează activitatea cu educatorii și părinții/îngrijitorii privitor la însuşirea repertoriului muzical, jocurilor, dansurilor, confecţionarea costumaţiei pentru spectacole, distracţii şi sărbători;
 13. asigură acompaniament muzical la organizarea gimnasticii de înviorare, a activităţilor de educaţie fizică, a sărbătorilor şi distracţiilor sportive;
 14. Creează mediul educaţional favorabil dezvoltării copiilor.
 15. creează şi asigură în sala de muzică un mediu de învăţare (fizic şi emoţional) adecvat cerinţelor psihopedagogice şi sanitare, nevoilor şi intereselor copiilor;
 16. elaborează şi pregăteşte materiale didactice pentru realizarea educaţiei muzicale a copiilor;
 17. pregăteşte și realizează în comun cu educatorii  decorul sălii pentru diverse sărbători şi distracţii.
 18. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.
 19. comunică imediat directorului sau coordonatorului din instituţie despre orice caz suspect sau confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al copilului din partea adulţilor;
 20. intervine pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi/sau solicită ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător,
 21. asigură protecţia datelor cu caracter personal al copiilor şi părinţilor/îngrijitorilor;
 22. creează condiţii de asigurare a securităţii spaţiului fizic din sala de muzică conform cerinţelor sanitaro-epidemiologice şi a Instrucţiunii privind ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor, de prevenire a abuzului şi neglijării faţă de copii în instituţia de învăţământ.
 23. Stabileşte parteneriat instituţional cu familia şi cu personalul didactic şi interinstituţional cu alţi agenţi educaţionali din comunitate: grădiniţe, şcoli, colegii, universităţi, instituţii ştiinţifice, edituri, organizaţii etc.
 24. organizează lucrul cu părinţii/îngrijitorii la realizarea educației muzicale a copiilor, comunică cu familia şi încurajează participarea părinţilor la activitățile muzicale și distractive ale instituției;
 25. informează şi consultă părinţii/îngrijitorii şi educatorii în problemele educaţiei muzicale a copiilor şi oferă sugestii de dezvoltare a potenţialului muzical-ritmic la copii.
 26. Contribuie la autoformarea şi formarea sa profesională.
 27. se autoevaluează în baza Standardelor profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie;
 28. se autoinstruieşte şi consultă periodic materiale de specialitate, participă la lucrările consiliilor pedagogice, a reuniunilor metodice, a consultaţiilor, seminariilor etc. în scopul îmbunătăţirii competenţelor sale profesionale;
 29. participă periodic la cursuri de formare continuă în domeniile profesionale specifice educaţiei timpurii.

Responsabilităţile:

 • răspunde de executarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare şi a Statutul instituţiei preşcolare, Regulamentului intern al instituţiei;
 • răspunde pentru viaţa şi sănătatea copiilor în timpul interacţiunii cu ei;
 • răspunde de respectarea drepturilor copiilor şi de aplicarea Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;
 • respectă strict cerinţele Instrucţiunii despre ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor;
 • este obligat să participe la şedinţele Consiliului pedagogic;
 • răspunde de elaborarea calitativă şi prezentarea la timp a rapoartelor de evaluare a copiilor şi autoevaluare; a dărilor de seamă despre activitatea sa cu copiii şi părinţii;
 • este responsabil de utilizarea judicioasă a materialelor, inventarului şi instrumentelor muzicale, a resurselor energetice;
 • este obligat să păstreze datele cu caracter personal ale copiilor, părinților/îngrijitorilor, colaboratorilor/colegilor şi să apere drepturile copiilor în cazul încălcării acestora de către oricine, inclusiv părinţi/îngrijitori;
 • răspunde de sporirea competenţei sale profesionale.

Împuterniciri:

 • ia decizii cu privire la modul de organizare şi derulare a activităţilor de muzică şi extracurriculare la aria curriculară Educația prin arte. Educația muzicală, în conformitate cu recomandările metodologice;
 • propune modalităţi de perfecţionare a procesului educaţional în instituţie, de perfecţionare  şi atestare a personalului didactic;
 • solicita, la dorinţă, şi acordarea unui grad didactic.

Cui îi raportează titularul funcţiei: conducătorul muzical raportează directorului şi metodistului instituţiei.

Cine îi raportează titularului funcţiei: -.

Cine îl substituie:  personal didactic: educator

Pe cine îl substituie: conducătorul  muzical, în caz de necesitate, substituie personalul didactic: educatorul, directorul instituţiei.

Relaţiile de colaborare:

internă cu:

 • directorul şi metodistul instituţiei;
 • personalul didactic şi personalul nedidactic din instituţie;
 • membrii Consiliului de administraţie;
 • comitetul de părinţi.

externă cu:

 • instituţii de învăţământ de nivel local, republican şi internaţional;
 • personal didactic ale altor instituţii de învăţămînt;
 • cu instituţii culturale;
 • cu organizaţii şi instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi de peste hotare.

 

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii:

 • superioare, de licenţă, medii speciale în domeniul educaţiei muzicale, avantaj servesc studii de master;
 • curs de instruire în psihopedagogia educaţiei timpurii;
 • curs de instruire igienică la compartimentul „Sănătatea copiilor şi tinerilor”;
 • cursuri de formare continuă;
 • grad didactic.

Experienţă profesională:

 • debutant, avantaj serveşte experienţa de minim 3 ani de activitate în domeniul educaţiei preşcolare;
 • avantaj serveşte gradul didactic.

Cerinţe specifice:

 • fără antecedente penale.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea limbii de stat;
 • cunoaşterea Statutului şi Regulamentului intern al instituţiei, IOVSC, a instrucţiunilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, din domeniul securităţii anti-incendiare şi protecţiei civile, din domeniul sanitaro-epidimiologic, Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului şi a altor acte legislative şi normative;
 • mânuirea instrumentelor muzicale şi a mijloacelor audio-vizuale;
 • cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Power Point, Internet;
 • cunoştinţe de mânuire a echipamentului din dotare: computer, xerox, proiector etc.

Abilităţi: de planificare şi organizare a procesului educaţional în diferite grupe de vîrstă, ţinînd cont de particularităţile de vîrstă şi individuale ale copiilor; de lucru cu copiii şi adulţii; de lucru cu informaţia; de analiză şi sinteză; de lucru în echipă; de argumentare; de elaborare a documentelor; de prezentare, instruire/autoinstruire; de motivare şi mobilizare de sine şi a copiilor; de soluţionare de probleme şi aplanare de conflicte; de comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: deţine competente profesionale ce corespund cu Standardele profesionale pentru cadrele didactice din  educaţia timpurie; respect şi consideraţiune în relaţiile cu copiii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora, empatie, obiectivitate, loialitate, diplomaţie, creativitate, gândire critică, sensibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, spirit de iniţiativă, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, are o ţinută morală demnă, un comportament corect în relaţiile de serviciu pentru asigurarea unui climat sănătos de muncă, ordine şi disciplină.

                                 

FIŞA  POSTULUI 

 

Denumirea funcţiei:  AJUTOR DE EDUCATOR 

Nivelul funcţiei: personal de execuţie; personal nedidactic: personal de deservire.

 

Descrierea funcţiei

Scopul general al funcţiei: 

Executarea lucrărilor de curăţenie şi de menţinere a ordinii în spaţiul grupei şi la terenul de joc al copiilor de 3-7 ani.

Sarcinile de bază:

 1. Întreţine starea sanitaro-igienică a grupei şi a terenului de joc conform IOVSC şi a normelor  sanitaro-epidemiologice.
 2. Acordă ajutor educatorului în organizarea procesului educaţional cu copiii.
 3. Organizează alimentaţia copiilor în grupă.
 4. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.

Obligaţiile de serviciu:

 1. Întreţine starea sanitaro-igienică a grupei şi a terenului de joc conform IOVSC şi a normelor 
 1. efectuează curăţenia generală a tuturor încăperilor aferente spaţiului grupei pe parcursul săptămînii în baza graficului stabilit;
 2. efectuează curăţenia umedă în spaţiul grupei de două ori pe zi;
 3. efectuează curăţenia umedă a sălilor de sport şi de muzică înainte de organizarea activităţilor  respective;
 4. aeriseşte încăperile grupei conform cerinţelor sanitaro–epidemiologice;
 5. prelucrează vesela cu soluţii dezinfectante şi respectă regimul de dezinfecţie în  timpul carantinei;
 6. urmăreşte întreţinerea în curăţenie a ştergarelor şi a lenjeriei de pat, schimbându-le conform graficului, dar şi la necesitate;
 7. marchează lenjeria de pat şi prosoapele împreună cu educatorul;
 8. pregăteşte, în comun cu educatorul, terenul de joacă pentru plimbare măturând, stropind, greblând, afânând nisipul, spălând  podeaua în pavilion etc.;
 9. asigură grupa cu detergenţi şi soluţii dezinfectante;
 10. sesizează despre unele defecţiuni ale utilajului şi inventarului şi ale sistemelor inginereşti din grupă;
 11. spală geamurile după necesitate şi le căptuşeşte pentru perioada rece a anului.
  1. Acordă ajutor educatorului în organizarea procesului educaţional cu copiii.
 12. supraveghează, alături de educator, activitatea copiilor în centrele de activitate în timpul activităţilor obligatorii;
 13. participă, alături de educator, la formarea deprinderilor cultural-igienice în timpul servirii mesei, spălatului, îmbrăcării etc.;
 14. însoţeşte copiii la plecarea şi la revenirea de la plimbare, la activităţile de muzică şi educaţia fizică;
 15. ajută copiii la servirea corectă a mesei, la aranjarea cu grijă a patului, iar la copiii de grupă mică şi la copiii cu necesităţi speciale aranjează patul de unul singur;
 16. acordă ajutor, alături de educator, copiilor la îmbrăcat şi dezbrăcat, la plecarea şi revenirea de la plimbare, la somn şi alte activităţi; verifică starea hainelor şi le pune la uscat după necesitate;
 17. acordă ajutor copiilor la schimbarea lenjeriei murdare şi la efectuarea igienei intime la necesitate;
 18. participă, alături de educator,  la confecţionarea materialelor didactice pentru  activităţi, la distribuirea şi strângerea lor după activitate.
  1. Organizează alimentaţia copiilor în grupă.
 19. primeşte hrana copiilor de la blocul alimentar în echipament special, conform graficului, o transportă  în grupă în vase  corespunzătoare acoperite şi ajută educatorul la repartizarea hranei copiilor conform normelor naturale;
 20. asigură respectarea regimului potabil al copiilor;
 21. distribuie şi colectează vesela şi tacâmurile de pe mese, iar în grupele mari şi pregătitoare supraveghează copiii în această activitate;
 22. eliberează vesela de resturile alimentare şi spală mesele şi vesela, conform cerinţelor sanitaro-epidemiologice;
 23. evacuează resturile alimentare şi menajre din grupă;
 24. prelucrează zilnic cârpele de şters masa prin fierbere.
  1. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.
 25. informează imediat directorul sau coordonatorul din instituţie despre orice caz suspect sau confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al copilului din partea semenilor sau a adultilor;
 26. intervine pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului sau solicită ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător;
 27. participă la supravegherea copiilor în timpul aflării acestora în spaţiile grupei şi la terenul de joc;
 28. comunică asertiv şi respectuos, într-un limbaj accesibil cu copiii, dar şi cu părinţii şi alţi colaboratori ai instituţiei.

Responsabilităţile:

 • răspunde de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite în prezenta fişă;
 • răspunde de respectarea prevederilor Statutului şi Regulamentului intern al instituţiei;
 • este responsabil de calitatea activităţii pe care o desfăşoară conform legii şi conştiinţei personale;
 • este responsabil să utilizeze echipament conform destinaţiei şi să poarte încălţăminte fixă fără toc;
 • este responsabil de viaţa şi sănătatea copiilor din grupă în timpul aflării acestora la grădiniţă;
 • este responsabil de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în gestiune;
 • este responsabil de respectarea strictă a Instrucţiunii despre ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor, a instrucțiunilor securităţii şi sănătăţii în muncă, securităţii anti-incendiare şi protecţiei civile, din domeniul sanitaro-epidimiologic;
 • este obligat să păstreze datele cu caracter personal ale copiilor, părinților/îngrijitorilor, colaboratorilor/colegilor şi să apere drepturile copiilor în cazul încălcării acestora de către oricine, inclusiv părinţi/îngrijitori;
 • este responsabil de protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.

Împuternicirile:

 • să solicite condiţii adecvate de muncă;
 • să solicite echipament de protecţie şi ustensile de lucru.

Cui îi raportează titularul funcţiei: ajutorul de educator raportează şefului adjunct în probleme de gospodărie, asistentului medical, educatorului, directorului.

Cine îi raportează titularului funcţiei: –

Pe cine îl substituie: ajutorul de educator în caz de necesitate, substituie unul din personalul nedidactic al instituţiei: personal de deservire.

Cine îl substituie: ajutorul de educator poate fi substituit de personal nedicatic: dădaca sanitară, bucătar auxiliar, spălător de veselă, de personal didactic: de educatorul grupei.

Relaţiile de colaborare:

internă cu:

 • personal didactice şi personal nedidactic din instituţie;
 • cu părinţii/îngrijitorii copiilor.

externă cu: –

 

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii:

 • liceale, vocaţional/tehnice secundare sau medii;
 • curs de instruire igienică la compartimentul „Sănătatea copiilor şi tinerilor”;
 • de preferinţă curs de psiho-pedagogie iniţială.

Experienţă profesională: –

Cerinţe specifice:

 • fără antecedente penale.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea limbii de stat;
 • cunoaşterea Statutului şi Regulamentului intern al instituţiei, IOVSC, a instrucţiunilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, din domeniul securităţii anti-incendiare şi protecţiei civile, din domeniul sanitaro-epidimiologic, Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului şi a altor acte legislative şi normative.

Abilităţi: simţ al ordinei şi disciplinei gospodăreşti, autocontrol, atitudine pozitiva, spirit de observaţie, răbdare, viteza de reacţie, capacitate de comunicare, de lucru în echipă.

Atitudini /comportamente: respect şi consideraţiune în relaţiile cu copiii, personalul didactic, părinţii/îngrijitorii, empatie, discreţie, seriozitate, sensibilitate, disciplină, responsabilitate.

           

 

 FIŞA  POSTULUI 

Denumirea funcţiei:  BUCĂTAR

Nivelul funcţiei: personal de execuţie; personal nedidactic, personal de deservire.

 

Descrierea funcţiei

Scopul general al funcţiei: 

Executarea lucrărilor de  preparare a bucatelor pentru copiii din instituție.

Sarcinile de bază:

 1. Pregăteşte bucatele conform normelor tehnologice şi sanitaro-epidemiologice.
 2. Contribuie la buna funcţionare a blocului alimentar.
 3. Adoptă o atitudine şi comportament decent, academic (verbal, vestimentar, comportamental) în toată activitatea şi mai ales în relaţiile de serviciu şi cu beneficiarii: copiii şi părinţii/îngrijitorii acestora.
 4. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.

Obligaţiile de serviciu:

 1. 1. Pregăteşte bucatele conform normelor tehnologice şi sanitaro-epidemiologice.
 2. primeşte la cântar, de la magaziner produsele conform normelor indicate în meniu, asigură păstrarea şi repartizarea lor corectă;
 3. la prepararea bucatelor foloseşte integral produsele alimentare de la depozit în baza meniului zilnic;
 4. participă la elaborarea meniului zilnic;
 5. pregăteşte fructele, legumele (curăţă zarzavaturi, le spală etc.) şi alte produse pentru prepararea mâncării
 6. asigură pregătirea hranei copiilor conform meniului zilnic şi în limita alocaţiei stabilite, inclusiv şi pentru copiii cu alimentaţie dietetică;
 7. repartizează produsul finit conform graficului şi normelor prevăzute pentru fiecare grupă de vârstă.
 8. Contribuie la buna funcţionare a blocului alimentar.
 9. explorează corect utilajul tehnologic şi frigorific;
 10. participă la efectuarea săptămânală a curăţeniei generale la blocul alimentar;
 11. participa la curăţarea vaselor, veselei, instalaţiilor şi spaţiilor interioare ale blocului alimentar;
 12. gestionează judicios mijloacele fixe şi  inventarul din bucătăria instituţiei;
 13. semnalează orice defecţiune apărută la instalaţii şi în măsura posibilităţilor participă la remedierea acestora.
 14. Adoptă o atitudine şi comportament decent, academic (verbal, vestimentar, comportamental) în toată activitatea şi mai ales în relaţiile de serviciu şi cu beneficiarii: copiii şi părinţii/îngrijitorii acestora.
 15. evită şi nu iniţiază discuţii critice cu colegii sau alte persoane pe tema competenţei profesionale a angajaţilor din instituţie, a activităţii instituţiei şi a aspectului ce vizează viaţa personală a angajaţilor;
 16. adoptă o ţinută vestimentară curată şi îngrijită, utilizând echipamentul din dotare.
 17. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.
 18. informează imediat directorul sau coordonatorul din instituţie despre orice caz suspect sau confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al copilului din partea semenilor sau a adultilor;
 19. intervine pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului sau solicită ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător.

Responsabilităţile:

 • răspunde de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite în prezenta fişă;
 • răspunde de respectarea prevederilor Statutului şi Regulamentului intern al instituţiei;
 • este responsabil de calitatea activităţii pe care o desfăşoară conform legii şi conştiinţei personale;
 • este responsabil de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în gestiune;
 • este responsabil de respectarea strictă a  Instrucţiunii  despre ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor, a instrucțiunilor securităţii şi sănătăţii în muncă, securităţii anti-incendiare şi protecţiei civile, din domeniul sanitaro-epidimiologic;
 • este obligat să păstreze datele cu caracter personal ale copiilor, părinților/îngrijitorilor, colaboratorilor/colegilor şi să apere drepturile copiilor în cazul încălcării acestora de către oricine, inclusiv părinţi/îngrijitori;
 • este responsabil de protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.

Împuterniciri:

 • să aducă la cunoştinţă managerului orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
 • să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea blocului alimentar;
 • să solicite condiţii adecvate de muncă;
 • să solicite echipament de protecţie şi inventar de lucru.

Cui îi raportează titularul funcţiei: bucătarul raportează managerului, directorului.

Cine îi raportează titularului funcţiei:

Pe cine îl substituie:

Cine îl substituie:

Relaţiile de colaborare:

internă cu:

 • managerul, directorul,personalul didactic și nedidactic al instituţiei.

externă cu: – CMSP, ANSA

 

 

 

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii:

 • vocaţional/tehnice secundare sau medii speciale;
 • curs de instruire igienică la compartimentul SĂNĂTATEA COPIILOR ŞI TINERILOR;
 • colocviu sanitar la cunoaşterea normelor sanitaro-epidemiologice;
 • Experienţă profesională:
 • de preferinţă: cel puţin 3 ani de activitate în domeniu.

Cerinţe specifice:

 • fără antecedente penale.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea limbii de stat;
 • cunoaşterea Statutului şi Regulamentului intern al instituţiei, IOVSC, a instrucţiunilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, din domeniul securităţii anti-incendiare şi protecţiei civile, din domeniul sanitaro-epidimiologic, Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului şi a altor acte legislative şi normative.

Abilităţi: imaginaţie, creativitate, afinitate pentru arta culinară, simţul ordinii şi curăţeniei, responsabilitate, spirit de organizare.

Atitudini /comportamente: sinceritate, colaborare, amabilitate, bun spirit de organizare, iniţiativă, discreţie,  disciplină, responsabilitate.